ตัวอย่างโครงการ

กลุ่มวัย

โครงการ

หมายเหตุ

อนามัยแม่และเด็ก เด็กเล็ก
โครงการการประเมินและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน โครงการการประเมินและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
โครงการลูกน้อยพัฒนาการสมวัย เติบใหญ่ด้วยนมแม่ โครงการลูกน้อยพัฒนาการสมวัย เติบใหญ่ด้วยนมแม่
โครงการ การเฝ้าระวังประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย โครงการ การเฝ้าระวังประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
วัยทำงาน
โครงการเพิ่มการเข้าถึงบริการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก โครงการเพิ่มการเข้าถึงบริการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ประจำปี 2560 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ประจำปี 2560
ผู้สูงอายุ คนพิการและทุพพลภาพ
กิจกรรม คัดกรองภาวะเสี่ยงโรคหัวใจ หลอดเลือดสมอง ต้อกระจก และภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ กิจกรรม คัดกรองภาวะเสี่ยงโรคหัวใจ หลอดเลือดสมอง ต้อกระจก และภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ

แบบฟอร์มต่าง ๆ

กลุ่มวัย

โครงการ

หมายเหตุ

Download เอกสาร แบบกองทุนฯ
แบบขอเสนอโครงการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานกองทุนฯ ที่กองการแพทย์ ทน.ภก. (หน้าลานมังกร)
แบบขอเบิกเงินโครงการ งวดที่ 2-3 แบบขอเบิกเงินโครงการ งวดที่ 2-3
แบบขอคืนเงินเหลือจ่ายจากโครงการ ผู้รับผิดชอบต้องรีบคืนเงินเหลือจ่าย พร้อมรูปเล่มโครงการ ภายใน 1 เดือน หลังสิ้นสุด
ลำดับการดำเนินการคืนเงิน ในรูปแบบของเงินรับฝาก กองการแพทย์/กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม/กองการศึกษา/กองสวัสดิการสังคม
ฟอร์ม p.3 แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุน
Form-รายการสรุปค่าใช้จ่ายในโครงการ รายการสรุปค่าใช้จ่ายในโครงการ / กิจกรรม ปีงบประมาณ 2561
Form - รายงานผลโครงการ รายงานการดำเนินงานของโครงการในกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต
แผนงานโครงการรับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน ประจำปี 2562 ***ส่งกลับมายังกองทุน ภายในวันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 17.00 น. ที่ E-mail : phuket_h1@hotmail.com***
การจัดตั้งชมรมสร้างเสริมสุขภาพ
แบบหนังสือจั้ดตั้งชมรม สามารถประสานเพื่อส่งเอกสารได้ที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (สะพานร่วม)
ติดต่อ คุณศิลา 087-8821883
แบบ ข้อบังคับชมรม สามารถประสานเพื่อส่งเอกสารได้ที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (สะพานร่วม)
ติดต่อ คุณศิลา 087-8821883
ทะเบียนชมรม สามารถประสานเพื่อส่งเอกสารได้ที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (สะพานร่วม)
ติดต่อ คุณศิลา 087-8821883
ใบสมัครสมาชิกชมรมส่งเสริมสุขภาพ สามารถประสานเพื่อส่งเอกสารได้ที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (สะพานร่วม)
ติดต่อ คุณศิลา 087-8821883

สรุปผลการประชุม

กลุ่มวัย

โครงการ

หมายเหตุ

คณะอนุกรรมการฯ ด้านแผนงานและกลั่นกรองโครงการ
รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562

จัดซื้อ จัดจ้าง

กลุ่มวัย

โครงการ

หมายเหตุ

อื่น ๆ

กลุ่มวัย

โครงการ

หมายเหตุ

Copyrights © 2019 ลิขสิทธิ์ถูกต้อง 2562 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต เวอร์ชั่น 1.0.0
บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) Firefox Safari และ IE 9 ขึ้นไป